1555 m. karalienė Bona fundavo medinės bažnyčios statybą ir paskyrė jai šešis valakus žemės. 1643 m. įsteigtas dominikonų vienuolynas ir pastatyta nauja mūrinė baroko stiliaus bažnyčia. 1658 m. parapijos bažnyčia, klebonija ir prieglauda sudegė, atstatyta buvo tik vėliau. 1819 m., sutikus dvasinei vyresnybei, dominikonų bažnyčia buvo atiduota parapijai (vienuolynas dėl mažo vienuolių skaičiaus buvo uždarytas). 1944 m. vokiečiai bažnyčią susprogdino. 1958 m. prieglauda perstatyta į bažnyčią, vėliau pristatyta zakristija. Bažnyčia be bokšto, vienos navos. Vidaus erdvė vientisa, halinė.
Kryžius Virbalio Šv. Arkangelo Mykolo  bažnyčios šventoriuje. Pastatytas apie 1980 m. klebono Boleslovo Ražuko iniciatyva.  Autorius Petras Liubinskas.
Koplytėlė Virbalio Šv.Arkangelo Mykolo bažnyčios šventoriuje, pastatyta apie 1980 m. klebono Boleslovo Ražuko iniciatyva ir rūpesčiu. Autorius Petras Liubinskas.
Kryžius su Įrašu „Jubiliejiniams 2000 m. atminti.“ Pastatytas Virbalio Šv. Arkangelo Mykolo  bažnyčios šventoriuje. Autorius Jonas Mickevičius. Iniciatorius – klebonas Vitas Eidukaitis.


Šaltiniai:
1.    Vilkaviškio krašto kryžiai ir kryždirbiai/ sudarytoja Aušra Valuntaitė-Mickevičienė. – Vilkaviškis: Vilkaviškio krašto muziejus, 2007. – p. 108 – 109.
2.    Kviklys, Bronius Lietuvos bažnyčios. T. 2: Vilkaviškio vyskupija. – 1982. – p. 335 – 339.
3.    Totoraitis, Jonas Sūduvos Suvalkijos istorija. D. 1. – Marijampolė, 2003. – p. 621 – 629.
4.    Vilkaviškio vyskupijos bažnyčios : [iliustruotas žinynas]. – K., 2011. – p. 208.
5.    Virbalis mano atsiminimuose / Juozas Zabielavičius. D. 1: . – 2007. – 135, [4]
6.    Virbalis mano atsiminimuose / Juozas Zabielavičius. D. 2: . – 2013. – 178, [4]
7.    Virbalio Šv. arkang. Mykolo parapija. Prieiga internete http://vilkaviskis.lcn.lt/dekanatai/vilkaviskio/virbalis/
8.    Virbalio Šv. arkang. Mykolo parapija. Prieiga internete http://www.wikiwand.com/lt/Virbalio_%C5%A0v._arkangelo_Mykolo_ba%C5%BEny%C4%8Dia

_____

(Visited 143 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window