[gimė 1938 11 07 Gudonių k., Seirijų vls., Alytaus aps.] – Romos katalikų bažnyčios dvasininkas, Kauno arkivyskupas emeritas, kardinolas. Pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui dalyvis, tikinčiųjų ir pilietinių teisių gynėjas. Jėzuitas (1968). Vytauto Didžiojo universiteto garbės dr. (1999). 1955–57 ir 1960–62 studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje (1957–60 tarnavo sovietų armijoje), 1962 m. įšventintas kunigu. Dirbo vikaru Alytaus, Lazdijų, Kudirkos Naumiesčio, Prienų, Simno parapijose. 1969 už akciją dėl Kauno kunigų seminarijos sovietų valdžia uždraudė eiti kunigo pareigas. 1972–83 pogrindyje leido Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką. Dėl antisovietinės ir religinės veiklos sovietų saugumo persekiotas. 1975–83 Kybartų (Vilkaviškio r.)  parapijos klebonas ( S. Tamkevičius Kybartuose klebonavo 1975–1983 m.). 1978 m. su kitais kunigais įkūrė „Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetą“.  1983 m. sovietų saugumo suimtas, 6 mėn. tardytas Vilniaus KGB kalėjime. LSSR Aukščiausiojo Teismo nuteistas 10 m. laisvės atėmimo. Kalėjo Permės ir Mordovijos lageriuose. 1988 m.  ištremtas į Sibirą, bet po 6 mėn. dėl SSRS vykusios pertvarkos paleistas. 1989 m. paskirtas Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos dvasios tėvu, 1990–91 jos rektorius. 1991 m. konsekruotas vyskupu ir paskirtas Kauno arkivyskupijos augziliaru. 1996–2015 Kauno arkivyskupas metropolitas, 2015 06 11–07 10 Kauno arkivyskupijos apaštališkasis administratorius, nuo 2015 07 11 arkivyskupas emeritas. 1999–2002 ir 2005–14 Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, 2005–15 Visuomenės informavimo priemonių komisijos pirmininkas. 2019 09 01 popiežiaus Pranciškaus paskirtas kardinolu. Parašė atsiminimų knygą „Viešpats mano šviesa“ (2013). Apdovanojimai: 1994 m. suteiktas Kauno m. Garbės piliečio vardas. 1996 m. už aktyvią veiklą, ginant tikinčiųjų teises sovietinio režimo metais, apdovanotas Georgo von Hertlingo medalis (įteiktas Regensburgo rotušėje, Vokietija). 1998 m. apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 2-ojo laipsnio ordinu.1999 m. už veiklą leidžiant ir redaguojant „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“ bei atgaivinant „Aušrą“, suteiktas VDU garbės daktaro vardas. 2002 m. už heroizmą, parodytą ginant Lietuvos Katalikų Bažnyčią okupacijos metais, už nuopelnus steigiant ir leidžiant „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“ įteiktas Šv. Pranciškaus Ksavero medalis (įteiktas Šv. Pranciškaus Ksavero universitete, Cincinatis, JAV) 2002 m. apdovanotas Vyčio kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu. 2010 m. suteiktas Lazdijų r. Garbės piliečio vardas. 2013 m. už nuopelnus Kauno miestui apdovanotas Santakos I laipsnio garbės medaliu. 2013 m. Laisvės premijos laureatas. 2013 12 03 d. LR Seimas, vadovaudamasis Laisvės premijų komisijos sprendimu, skyrė 2013 m. Laisvės premiją. Apdovanojimas įteiktas LR Seime 2014 m. Sausio 13-ąją, minint Laisvės gynėjų dieną. Laisvės premija skirta kaip kovotojui už Lietuvos laisvę ir žmogaus teises, aktyviam Lietuvos neginkluoto pasipriešinimo dalyviui, politiniam kaliniui, pogrindinės spaudos leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ steigėjui, redaktoriui, Tikinčiųjų teisių gynimo komiteto nariui. 2017 m. suteiktas Lietuvos šaulių sąjungos Garbės šaulio vardas už tarnystę Lietuvai ir Šaulių sąjungos vertybių puoselėjimą. 2018 m. Stasio Lozoraičio premija „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“.  2019 m. skirta jubiliejinė Stasio Lozoraičio premija. Lietuvos žurnalistų draugijos skirta jubiliejinė Stasio Lozoraičio premija „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą 2018“ buvo iškilmingai įteikta sausio 10 d. istorinėje Prezidentūroje Kaune. 2020 m. sutektas Alytaus r. Garbės piliečio vardas. 

Bibliografija:

 1. Tamkevičius, Sigitas. Viešpats mano šviesa: arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus SJ atsiminimai. – Kaunas: Kauno arkivyskupija [i.e. Kauno arkivyskupijos kurija], 2013 (Kaunas : Spaudos praktika). – 367, [1] p. : iliustr., faks., portr. ; 21 cm
 2. Tamkevičius, Sigitas. Vyskupo V. Borisevičiaus kankinystė/ Sigitas Tamkevičius. – Iliustr. // Po Nemuniją, po ežeriją / sudarė Albinas Slavickas. – Kaunas: Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų s-ga, 2001. – P. 178-181
 3. Tamkevičius, Sigitas. Prisiminimai apie kardinolą Vincentą / Sigitas Tamkevičius. – Santrauka anglų kalba // Genocidas ir rezistencija. – ISSN 1392-3463. – 2021, Nr. 2, p. 106—120.
 4. Tamkevičius, Sigitas. Prisiminimai apie Seirijus/ Sigitas Tamkevičius. – Portr. // Seirijų praeitis ir dabartis / sudarytoja Lionė Lapinskienė. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2013-. – p. 16-17.
 5. Tamkevičius, Sigitas. Tiesa išlaisvina: arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus prisiminimai apie dvidešimt „LKB kronikos” metų/ Tamkevičius Sigitas. – Kaunas: Kauno arkivyskupija, 2012 (Kaunas : UAB „Spaudos praktika”). – 95, [1] p.: iliustr., faks
 6. Tamkevičius, Sigitas. Katalikų bažnyčios pasipriešinimas dvasiniam genocidui/ Sigitas Tamkevičius// Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. – ISSN 1392-0502. – P. 466-470
 7. Tamkevičius, Sigitas. Marijos stebuklas Lietuvai: iš vysk. Sigito Tamkevičiaus kalbos Vašingtono Šiluvos koplyčios 25 m.sukaktyje, 1991.10.12-13 d. (pabraukimai „Židinio”). – [Vilnius : Židinys], 1992. – 1 lap. sulankst. į 6 p. – (Židinys; Nr.41)
 8. Tamkevičius, Sigitas. Moralė politikoje/ Sigitas Tamkevičius / Lietuvių tauta ir pasaulis / [redakcinė kolegija: Arimantas Dumčius (redaktorius ir sudarytojas) … [et al.]. – Kaunas: [Gabija], 2000-. – p. 13-16.
 9. Tamkevičius, Sigitas. Nuodėmės šalis ir Tėvo namai/ Sigitas Tamkevičius // Ateinu kaip gailestingumo karalius / [sudarytojai Andrius Navickas ir Kęstutis Dvareckas]. – Vilnius: Bernardinai.lt, 2016. – P. 66-67.
 10. Tamkevičius, Sigitas. Responsibility of the church in the post-soviet society / Sigitas Tamkevičius. – Iliustr. // Values and politics / [edited by Laima Andrikienė]. – [Vilnius: Baltijos kopija, 2008]. – P. 103-104.

Šaltiniai:

 1.  Balčiūnas, Leonas. Sigitas Tamkevičius – Kauno arkivyskupas metropolitas, SJ: [biografija] / Leonas Balčiūnas // Lietuvos dvasios galiūnai / Leonas Balčiūnas. – Kaunas: Raidė, 2000. – P. 341-344.
 2. Bažnyčia, „Kronika“ ir KGB voratinklis / Vidas Spengla. – 2-asis leidimas. – Vilnius: Katalikų akadedija, 2001. – 519 p.: iliustr.
 3.  Čekauskas, Alfonsas. Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ / Alfonsas Čekauskas. – Iliustr. // Blaivybės keliu / Alfonsas Čekauskas. – Vilnius: Versmė, 2019. – P. 119–120.
 4. Gruzinskas, Antanas. Kunigui Sigitui Tamkevičiui: [eil.] / Antanas Gruzinskas // Skausmo lyra / Antanas Gruzinskas. – Kaišiadorys: Printėja, 2016. – P. 143.
 5. Kauneckas, Jonas. Vadas: [atsiminimai apie arkivyskupą Sigitą Tamkevičių] / Jonas Kauneckas. – Iliustr. // Seirijų praeitis ir dabartis / sudarytoja Lionė Lapinskienė. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2013-. – p. 64-65.
 6. Kondratas, Benjaminas. [Sigitas Tamkevičius]: [biografija] / Benjaminas Kondratas // Kūrėjų pėdsakais / Benjaminas Kondratas. – Vilnius: Margi raštai, 2004-. – p. 221.
 7. Korsakas, Vincas. Kunigą Sigitą Tamkevičių prisiminus : [eilėraštis] / Vincas Korsakas // Vinco Korsako gyvenimas ir kūryba / Vytautas Armonavičius. – Jonava: Jonava, 2008. – P. 49.
 8. Lapinskienė, L. Kauno metropolijos arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus SJ gyvenimo keliais / Lionė Lapinskienė. – Iliustr. // Seirijų praeitis ir dabartis / sudarytoja Lionė Lapinskienė. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2013-. – P. 51-63.
 9. Paulavičius, Antanas. Sursum corda: [akimirkos su arkivysk. S. Tamkevičiumi] / Antanas Paulavičius. – Iliustr. // Per kryžių ir kalaviją / Antanas Paulavičius. – Vilnius : Leidybos centras prie Krašto apsaugos ministerijos, 2002. – P. 196-236.
 10. Šeškevičius, A. Simno parapijos kunigai: [Sigitas Tamkevičius] / A. Šeškevičius. – Portr. // Simno šimtmečių istorija / Arvydas Šeškevičius. – Kaunas: Naujasis lankas, 2019. – P. 273-291.
 11. Tamkevičius Sigitas: [arkivyskupas, apaštališkasis administratorius, g. 1938 11 07 Gudonys (Seirijų vlsč., Alytaus apskr.)]. – Portr. // Lietuva / [vyriausioji redakcija: vyriausiasis redaktorius Antanas Račis … [et al.]. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008-2015. – p. 556.
 12. Tamkevičius Sigitas: [Kauno arkivyskupas, metropolitas, g. 1938 11 07 Gudonys (Seirijų vlsč.)] / Portr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija / [mokslinė redakcinė taryba: pirmininkas – Juozas Tumelis … [et al.]. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001-2015. – P. 460.
 13. Tamkevičius Sigitas (g. 1938 11 07) // Lietuvių dvasininkai kūrėjai / [sudarytojas Ričardas Jakutis]. – Vilnius : Poli, 2000. – P. 707.
 14. Voverienė, Ona. Arkipyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius / Ona Voverienė. – Portr. // Tautos sargyboje / Ona Voverienė. – Vilnius : „Diemedžio” leidykla, 2012. – P. 367-375.
 15. Voverienė, Ona. Kun. Sigitas Tamkevičius – Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos leidėjas / Ona Voverienė. – portr. // Lietuvos Respublikos šimtmečio didieji (1918–2018) / Ona Voverienė. – Vilnius : Trys žvaigždutės, 2018. – P. 170-171.
 16. Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Prieiga internete https://lvk.lcn.lt/nariai/emeritai/tamkevicius.html
 17. Sigitas Tamkevičius. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Sigitas_Tamkevi%C4%8Dius
 18. Sigitas Tamkevičius. Prieiga internete https://www.vle.lt/straipsnis/sigitas-tamkevicius/

 

(Visited 79 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window