[gimė 1926 12 27 Paluobių parapija, Šakių r. – 2001 02 12 Alksnėnų k., Vilkaviškio r.] – Lietuvos kunigas. Baigęs Kriūkų mokyklą, 1954 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Ją baigė 1963 m. Tais pačiais metais balandžio 10 d. Telšių vyskupas P. Maželis įšventino kunigu. Paskirtas Sasnavos parapijos vikaru, vėliau – Santaikos parapijos klebonu. Nuo 1964 m. Barzdų parapijos, 1966 m. – Sutkų parapijos, 1969 m. – Šventybrasčio parapijos (Kėdainių rajonas), 1970 m. – Sangrūdos parapijos klebonas. Čia kunigas A.Lukošaitis patyrė didelį išgyvenimą: per rekolekcijas sudegė graži medinė bažnyčia. 1971 m. paskirtas Valakbūdžio parapijos, 1973 m. – Valakbūdžio ir Sutkų parapijų, 1976 m. – Didvyžių, 1979 m. – Didvyžių ir Alksnėnų parapijų, 1987 m. – Alksnėnų parapijos administratoriumi. Nuo 1997 m., pašlijus sveikatai, buvo Alksnėnų parapijos altarista ir Mažučių koplyčios rektoriumi. Kunigo rūpesčiu vietoj apgriuvusios medinės koplytėlės buvo pastatyta graži akmeninė koplyčia su gydomųjų savybių turinčiu vandens baseinu, pakoreguotas ir šaltinėlio vandens nutekėjimas, A. Lukošaičiui teko paaukoti ne tik daug maldų, bet ir nervų, nes daugelis darbų buvo atlikta tarybinės santvarkos metais, nuolat kam nors trukdant. Jis buvo uolus Mergelės Marijos garbintojas, kunigams – uolus talkininkas klausykloje. Kunigas patarnaudavo tikintiesiems ir ten, kur bažnyčios visai nebuvo. Ilgokai važinėjo iš Didvyžių į Žaliąją ir melsdavosi kapinėse arba kitoje žmonėms patogioje vietoje. Buvo vienas iš pagrindinių talkininkų lauko klausykloje Keturnaujienoje, kai lapkričio 14 d. suvažiuodavo minios žmonių, o šventovės tada nebuvo jokios.  Mirė 2001 m.,palaidotas Alksnėnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios šventoriuje.

Šaltiniai:

  1. Sūduvos dvasininkai/ sudarė Rimvydas Butautas-Kudirka. – Vilnius: Gediminas, 2009-. – d. : iliustr., portr. ; 14 x 21 cm
  2. Trys šimtai penkiolika Sūduvos dvasininkų. I. t. – 2009 (Vilnius: Biznio mašinų komp.). –p. 171: portr. (nuotrauka)
  3. Lukošaitis Antanas. Prieiga internete https://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?nr=11053
  4. Mirė kun. Antanas lukošaitis. https://www.baznycioszinios.lt/old/bz0104/104bl6.html
(Visited 70 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window