Lankeliškių kaimas yra   9 kilometrai į pietus nuo Vilkaviškio. Istorikas Aleksandras Polujanskis rašo, kad Lankeliškių vardas galėjęs kilti iš žodžio lenkelis. B. Kviklys rašo, kad jį kildinti reikia iš lankos. Tai patvirtina ir padavimas, pagal kurį kitados netoli dabartinės bažnyčios buvęs dvaras, prie jo lanka, kurioje dvarininkas keldavęs nepadorius balius. Kartą angelas jį įspėjęs ir paraginęs gyvenimo būdą pakeisti. Įspėję antrą ir trečią kartą per sapną, pagrasindamas pragaru. Dvarponis išsigandęs ir pradėjęs dorai gyventi. Atgailai toje vietoje pastatęs bažnyčią, kuri gavusi Lankos vardą. Ilgainiui Lanka išvirtusi į Lankeliškius. Kitas padavimas sako, kad seniau prie dabartinių Lankeliškių buvusios senos kapinės, kurias klebonas panorėjęs atskirti tvora nuo šventoriaus. Kad tvora būtų tiesesnė, reikėję nupjauti seną liepą, kurioje, pagal žmonių pasakojimus, mirusiųjų vėlės atlikinėjusios atgailą; naktimis šioje liepoje buvo girdėti dejuojant. Klebonas įsakęs medį nupjauti, tačiau gyventojai prašę to nedaryti. Pradėjus pjauti, medis pasirodęs labai kietas, visi pjūklo dantys išlūžinėję. Naktį klebonas sapnavęs, kad liepos nejudintų, bet jis nepaisydamas ryto metą liepęs liepą nauju pjūklu pjauti, bet ir vėl jo dantys išlūžę. Trečią dieną per sapną buvęs įspėtas, kad jeigu pjausiąs toliau, patsai mirsiąs. Dar vienas padavimas sako, kad pirmutinė Lankeliškių bažnyčia buvo nedidelė, o jos  stogas padarytas iš lenktų medžių; iš čia kilęs ir vietovės vardas. Kunigas J.Žilinskas, pasiremdamas istoriku A. Polujanskiu, tvirtina, kad Lankeliškiai yra viena iš seniausių Sūduvos vietovių; jos pradžia siekianti XIV amžių, kai čia apsigyvenusi saujelė lietuvių, pabėgusių nuo lenkų persekiojimų. Jų naujokynas greitai susitvarkęs ir pramintas Lankeliškiais. Pagal istoriką dr. J. Totoraitį Lankeliškiai žinomi nuo XVII a.  pradžios. 1609 m. čia buvo pastatyta pirmoji Romos katalikų bažnyčia. 1612 m. pradėtos vesti Lankeliškių parapijos metrikų knygos. 1817 m. parapijos lėšomis buvo pastatyta nauja mūrinė Švč. Trejybės vardo bažnyčia. 1744 m. Vilniaus sinodo sąrašuose Lankeliškiai (Lankieliszki) minimi kaip Alvito dekanato parapija, apjungusi 25 gyvenamąsias vietoves. Senesniais laikais parapijos plotas siekė nuo Prūsijos sienos iki Kalvarijos ir toliau. Ilgainiui eilė kaimų buvo nuo Lankeliškių atskirta ir priskirta kitoms parapijoms. XIX a. pirmojoje pusėje Lankeliškių dvarą (majoratą) su mišku buvo gavęs buvęs rusų generolas Ceodajevas. Generolui priklausė ir nemažai kaimų. Istoriniai šaltiniai nurodo, jog 1781 m. Lankeliškiuose veikė mokykla. Ją lankė 65 mokiniai. Po kelių metų mokyklą panaikino, bet aštuonis vaikus vargonininkas mokino skaityti, rašyti, Katekizmo ir vargonuoti. 1894 m. Lankeliškių vikaro kun. S. Varkalos rūpesčiu mokykla atkurta, joje buvo mokoma rusiškai ir lenkiškai, ji veikė iki 1903 metų. 1905 metais kun. A. Uogintas įsteigė knygynėlį, o 1907 m. įsisteigė „Šviesos“ draugijos skyrius. Nepriklausomos Lietuvos metais iki 1933 m. Lankeliškiai buvo valsčiaus centras su svarbiausiomis tokioms vietovėms įstaigomis. Buvo valsčiaus įstaigos: mokykla, taupomoji-skolinamoji kasa, krautuvė, pieno nugriebimo punktas. Čia aktyviai reiškėsi  pavasarininkai. Galima laikyti stebuklu, jog per Antrąjį pasaulinį karą ir sovietinius laikus iki šių dienų išliko 1924 metais netoli bažnyčios  pavasarininkų pastatytas paminklas. Lankeliškiai žinomi ir dėl įvykusios skaudžios istorijos. 1941 m. birželio 22 d., pirmosios karo dienos ankstų rytą, iš Lankeliškių parapijos klebonijos enkavedistai išvežė ir Budavonės miške žiauriai nukankino tris kunigus: parapijos kleboną kun. Vaclovą Balsį, vikarą kun. Joną Petriką ir į svečius atvykusį Vilkaviškio kunigų seminarijos profesorių kun. dr. Justiną Dabrilą.

Šaltiniai:

  1. Lankeliškiai. – Iliustr.// Vilkaviškio krašto bažnyčios/ parengė Povilas Jankys. – Marijampolė: TeleSATpressa, 1998. – P. 15.
  2. Arminas, Antanas. „Balandžio 2 d. (kovo 20) buvo čia … Marijampolės ūk. dr. Lankeliškių sk. susirinkimas…” / A. Arminas. – Rubrika: Kas girdėti // Kooperatorius. – 1911, kovo 31 (bal. 13) (Nr. 5), p. 4.
  3. Bacevičius, Romas. Budavonės kankiniai liudija ne tik žiaurumą, bet ir tikėjimą/ Romas Bacevičius. – Iliustr. // XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 2021, liep. 2, p. 1, 6.
  4. Dobkevičius, Kazimieras. Kraupios kunigų žudynės/ Kazimieras Dobkevičius. – Iliustr.// XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 2007, birž. 27, p. 14.
  5. Gelumbickas, Vincas. „Mažas bažnytkiemis, netoli Vilkaviškio…”: [apie Lankeliškių vartotojų bendrovę]/ Buvęs// Talka. – 1920, Nr. 4 (16), p. 3.
  6. „Gruodžio 13 (26) d. 1910 m. buvo čia Marijampolės ūkininkų draugovės Lankeliškių skyriaus įsteigiamasai susirinkimas…” / Arminas // 1911, saus. 20 (vas. 2) (Nr. 1), p. 7
  7. Grygelaitis, Andrius. Lankeliškių bažnyčios likučių restauracija domėjosi ir šalies premjeras / Andrius Grygelaitis; autoriaus nuotr. – Iliustr.. – Saulėgrąža: Darbai // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2015, rugs. 15, p.
  8. Grygelaitis, Andrius. Mažos parapijos stiprybė – bendruomenės narių rūpestis savo bažnyčia / Andrius Grygelaitis; autoriaus nuotr. – Iliustr. – Rubrika: Sukaktis // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2019, birž. 11, p. 3
  9. Kondratas, Benjaminas. Lankeliškiai [Vilkaviškio r.]/ Benjaminas Kondratas// Kūrėjų pėdsakais/ Benjaminas Kondratas. – Vilnius: Margi raštai, 2004-. – p. 169-171.
  10. Kviklys, Bronius. Mūsų Lietuva: krašto vietovių istoriniai, geografiniai, etnografiniai bruožai/ paruošė Bronius Kviklys. – Boston (Mass.): Lietuvių enciklopedijos l-kla, 1964-1968. – 4 t. : iliustr., žml. T. 3. – 1966. – p. 413-414.
  11. Maciejauskienė, Vitalija. Oikonimai Lankeliškių parapijos XVII amžiaus bažnytinėje knygoje/ Vitalija Maciejauskienė. – Iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr. išnašose// Archivum Lithuanicum. – ISSN 1392-737X. – 2009, p.159-188.
  12. Nenėnienė, Birutė. Budavonės kankinių atminimas gyvas žmonių širdyse/ Birutė Nenėnienė. – Iliustr // XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 2011, liep. 1, p. 6-7.
  13. Nenėnienė, Birutė. Žmonės prikelia gyventi nuošalaus kaimo mažą parapiją/ Birutė Nenėnienė. – Iliustr.// XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 2010, birž. 4, p. 6-7.
  14. Rimka, Albinas. Draugijos „Šviesos“ Lankeliškių skyriaus statistiška atskaita už 17 gyvavimo mėnesių/ A. Rimka. – Rubrika: Iš draugijų gyvenimo. – Tas pat laikr. „Lietuvos ūkininkas“, 1908, lapkr. 12 (25) (Nr. 46), p. 495 // Vilniaus žinios. – ISSN 1822-2080. – 1908, lapkr. 5 (18) (Nr. 249), p. 2.
  15. Rimka, Albinas.  Juo toliau liekasi „laisvės dienos“, juo žmonių dvasia puola žemyn …“ : [apie apylinkės dvarų darbininkų ir dvarininkų santykius], Lankeliškiai/ A.R.. – Rubrika: Mųsų korespondencijos// Vilniaus žinios. – ISSN 1822-2080. – 1908, rugs. 27 (spal. 10) (Nr. 217), p. 1.
  16. Rimka, Albinas. Mokykla, Lankeliškiai/ Ar.. – Rubrika: Žinios iš Lietuvos. – Tekste: M. Kraučeliūnas// Lietuvos ūkininkas. – 1908, lapkr. 18 (5) (Nr. 45), p. 485.
  17. Rimka, Albinas. „Rugs. 23 (spalių 6) d. atvyko čionai žemsargių viršininkas …“: [apie kratas pas „Šviesos“ draugijos Lankeliškių skyriaus veikėjus]/ L.. – Rubrika: Kas girdėti// Vilniaus žinios. – ISSN 1822-2080. – 1908, spal. 4 (17) (Nr. 223), p. 3.
  18. Semaška, Algimantas. Lankeliškiai: [kaimas]/ Algimantas Semaška// Kelionių vadovas po Lietuvą/ Algimantas Semaška. – Vilnius: Algimantas, 2006. – P. 350.
  19. Totoraitis, Jonas. Lankeliškiai/ Jonas Totoraitis. – Bibliogr. išnašos// Sūduvos Suvalkijos istorija/ Jonas Totoraitis. – Marijampolė: A. Reinikio firma „Piko valanda”, 2003-. – p. 558-559.
  20. Užaugau kaimely pas savo tėvelį (Lankeliškiai – Chicago, III): daina / [atlieka] folkloro ansamblis „Dijūta”, vad. Rūta Žarskienė. – (03 m in., 47 sek.) // Dai lakštava lakštuote [Garso įrašas] / albumą parengė Rūta Žarskienė. – [Vilnius]: Folkloro ansamblis DIJŪTA, 2017. – Įr. 12.
  21. Lankeliškiai. 2020. Prieiga internete https://www.youtube.com/watch?v=X0py68_F6qk
  22. Lankeliškių valsčius. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Lankeli%C5%A1ki%C5%B3_vals%C4%8Dius
  23. Nenėnienė, B. Žmonės prikelia gyventi nuošalaus kaimo mažą parapiją. 2010. Prieiga internete http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2010/06/04/gkras_01.html
(Visited 173 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window