[gimė 1888 04 11 Bardauskų k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. – 1981 10 08 Brazilijoje] – gydytojas, publicistas, visuomenininkas. Pradžios mokslą išėjo Bardauskų pradžios mokykloje, kurioje tada mokytojavo jo tėvas. 1909 m. baigė Marijampolės g-ją, o Maskvos universiteto medicinos fakultetą – 1914 m. Studentaudamas 1910 m. suorganizavo ir buvo lietuvių katalikų studentų draugijos „Rūta“ pirmuoju pirmininku. 1914 m. mobilizuotas, fronte gydytoju ištarnavo 3 metus. Vėliau persikėlė į Voronežą, kur buvo išrinktas vyriausios lietuvių tarybos Rusijoje nariu. Su kitais nariais buvo bolševikų suimtas ir mėnesį kalintas. Iš kalėjimo išleistas 1918 m. grįžo į Lietuvą. 1919 03 23 L. R. K. pavestas, Kaune suorganizavo ligoninę nenaudojamuose karmelitų pastatuose. Buvo sveikatos departamento direktorius. Ryšium su ūkininkų sąjungos veikėjams iškelta byla  buvo išlaikytas kalėjime nuo 1929 10 -1930 03. Nuo 1932 m. iki bolševikų atėjimo buvo S. Kalvarijos psichiatrinės ligoninės direktoriumi. 1947 m. išvyko į Braziliją. Spaudoje dirbo nuo 1908 m., bendradarbiavęs „Viltyje“, „Šaltinyje“, „Ateityje“,  „Garnyje“, vėliau „Lietuvoje“, „Laisvėje“, „Ryte“, „Ūkininke“, „Darbo sveikatoje“. 1920 12 – 1921 11 redagavo dienraštį „Laisvę“, o vėliau „Ūkininką“ ir „Darbininką“. Dažnai pasirašinėdavo slapyv. K. K. Lizdeika.  1914 – 1915 išleido eilę medicinos populiarizacijos brošiūrų, parašė dramą „Vergą“ir komediją „Slidžiais takais“.

Šaltiniai:

  1. Abromaitis A., Draugelis Eliziejus, Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius, 2004, p. 129.
  2. Draugelis Eliziejus, Lietuvių enciklopedija, Boston, 1955, t. 5, p. 172–173.
  3. Veilentienė A., Draugelis Eliziejus, Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920–1922 metų) narių biografinis žodynas, sud. A. Ragauskas, M. Tamošaitis, Vilnius, 2006, p. 137–139.
  4. Eliziejus Draugelis. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Eliziejus_Draugelis
  5. Eliziejus Draugelis. Prieiga internete http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4162&p_k=1&p_d=159558
(Visited 51 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window