Didvyžių Bažnytkaimio centras įsikūręs Skriaudupio aukštupyje, apie 4 kilometrus atstumu nuo Šešupės, 9 km į šiaurę link Pilviškių. Apie 0,5 km atstumu nuo to paties pavadinimo dvaro ir apie 7 km nuo Vilkaviškio. Vietovės senasis originalus, 1808 m. žemėlapyje paliudytas, vardas yra Didvyžiai (lenk. Dydwize). Kadangi XVIII a. antrojoje pusėje čia buvo Geištarų šeimai priklausantis dvaras, todėl ilgą laiką ir dvarą, ir kaimą žmonės taip pat vadindavo Geištarais arba Geistarais. Bet XX a. vėl grįžo ir vėl prigijo Didvyžiai. Iki 1850 m. Didvyžių (Geištarų) dvare pastatyta koplyčia, turėjusi nuolatinį kunigą. Dvaro savininkas Leonas Geištaras pasenusios koplyčios vietoje 1885 m. pastatė dabartinę mūrinę bažnyčią. 1923 m. Visuotiniame Lietuvos gyventojų surašyme Didvyžių bažnytkaimis ir Didvyžių dvaras iš viso turejo 174 gyventojus, iš kurių 152 gyveno bažnytkaimyje ir 22 dvare. Didvyžių centrą sudarė bažnyčia, klebonija, špitolė (vėliau šis pastatas buvo nugriautas), Šaulių namai, kurie pastatyti apie 1936 m., o apie 1993 m. nugriauti kaip susidėvėję, apie 1931 m. pastatyta mokykla. Taip pat buvo paštas, kurį karo liepsnos sudegino. Visi pastatai buvo išsidėstę arti vienas kito, sudarydami bažnytkaimio centrą. Dabartiniu metu likusi tik bažnyčia ir sena klebonija. Šiame  kaime likęs Didvyžių „Pavasarininkų“ organizacijos 1934 m. pastatytas paminklas. Prieškaryje Didvyžiai buvo aplinkinių kaimų susibūrimo vieta. Čia vyko pasilinksminimo vakarai vykdavo parodos, jaunųjų šeimininkių valgių gaminimo kursai, taip vykdavo dideli, iškilmingi atlaidai.

Šaltiniai:

 1. Angarietis, Zigmas? Didvyžių dvaro ir jo palivarko [darbininkų ekonominis] streikas / Dvarokas. – Rubrika: Žinios iš Lietuvos // Žarija. – 1908, vas. 26 (kovo 10) (Nr. 9), p. 140.
 2. Anskaitis, Kazys. „Šviesos“ draugystės [Didvyžių] skyrius gavo už 6 dolerius kningų atsiųstų iš Amerikos nuo J. Naujoko …“ [Marijampolė] / dr. „Šviesos“ skyr. rašt. K. Anskaitis. – Rubrika: Korespondencijos // Rankpelnis. – 1908, spal. 29 (Nr. 1), p. 3.
 3. Bareišis, Audrius. Globos įstaigose – neramumai / Audrius Bareišis. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – ISSN 1822-1637. – 2010, saus. 27, p. 10.
 4.  Birgelis, Sigitas. Kelionės po Sūduvos dvarus / Sigitas Birgelis. – Iliustr.. – Santr. angl., lenk. // Terra Jatwezenorum. – ISSN 2080-7589. – p. 291–338.
 5.  Didvyžiai: 1885-2015 (130 m.): prabėgusių metų akimirkos / albumo sudarytojas Alvydas Stankevičius. – [s.l.], [s.a.]. – 126 p. : iliustr.
 6. Didvyžiai. – Iliustr. // Vilkaviškio krašto bažnyčios / parengė Povilas Jankys. – Marijampolė : TeleSATpressa, 1998. – P. 11.
 7. „Didvyžių apylinkėje susidarė skaitlinga Lietuvos socialdemokratų partijos organizacija…” / d.. – Rubrika: Darbininkų gyvenimas // Darbo balsas. – 1918, gruod. 10 (Nr. 52), p. 4.
 8. „Didvyžiuose 5 kovo m.d. šių metų įsikūręs „Šviesos“ draugijos skyrius …“ : [apie draugijos veiklą : iš laikraščio „Rankpelnis“]. – Rubrika: Kas girdėti // Vilniaus žinios. – ISSN 1822-2080. – 1908, liep. 22 (rugpj. 4) (Nr. 161), p. 3.
 9. „Dvare jau treti metai gyvuoja mok. Vyt. Mykolaičio rūpesčiu įkurta mokykla…” / V.. – Rubrika: Mūsų žinios. Didvyžiai // Darbo balsas. – 1918, spal. 24 (Nr. 42), p. 13.
 10. Gintneris, Antanas. Gražus pavyzdys, Didvyžiai / Šešupės Aidelis. – Rubrika: Lietuvos žinios. Iš katalikų gyvenimo // Tėvynės sargas. – 1922, rugpj. 5 (Nr. 31), p. 330
 11. Krata [pas „Šviesos“ draugijos skyriaus sekretorių J. Stankevičių], Didvyžiai / A.. – Rubrika: Mųsų korespondencijos // Vilniaus žinios. – ISSN 1822-2080. – 1908, rugpj. 21 (rugs. 3) (Nr. 186), p. 2.
 12. „Juozas Stankevičia [Stankevičius], Jurgis Gurgždys, Kazys Anskaitis įsteigė Didvydžiuose draugijos „Šviesos“ skyrių …“ [Didvyžiai]. – Išplėstinė antr.: „Stankevičia [Stankevičius], Jurgis Gurgždys, Kazys Anskaitis įsteigė Didvydžiuose draugijos „Šviesos“ skyrių …“ [Didvyžiai]. – Rubrika: Žinios iš Lietuvos // Lietuvos ūkininkas. – 1908, kovo 26 (bal. 8) (Nr. 13), p. 169.
 13. Kandrotas, Gintaras. Suvalkijos dvarai: nuo didingų rūmų iki griuvėsių / Gintaras Kandrotas ; autoriaus nuotr.. – Iliustr.. – Pabaiga. Pradžia: Nr. 91 // Suvalkietis. – ISSN 1822-8798. – 2009, rugpj. 13, p. 3, 6.
 14.  Kondratas, Benjaminas. Augalai, Didvyžiai [Vilkaviškio r.] / Benjaminas Kondratas // Kūrėjų pėdsakais / Benjaminas Kondratas. – Vilnius: Margi raštai, 2004-. – p. 50-51
 15.  Kviklys, Bronius. Mūsų Lietuva : Krašto vietovių istoriniai, geografiniai, etnografiniai bruožai / Paruošė [ir įžanginį str. „Mūsų Lietuvą išleidžiant”,T.1, p.5-6, parašė] Bronius Kviklys. – 2-oji (fotografuot.) leid.. – Vilnius : Mintis, 1989. – 4 t. : iliustr. T.3. – 1991. – p. 438 – 440 : iliustr.,žml.. – Turinyje: Vidurio Lietuva (Šiaulių apskritis) ir Sūduva (Suvalkija).
 16. Mašalaitis, Benjaminas. Užnemunės dvarai XIX a. sukilimų metu / Benjaminas Mašalaitis. – Iliustr. // Suvalkija. – ISSN 1392-270X. – 2012, Nr. 2, p. 57-62.
 17. Mažonas, Edmundas. Savi namai – geriausia / Edmundas Mažonas. – Iliustr. // Klubo „13 ir K°” žinios. – ISSN 1648-9462. – 2008, Nr. 1, p. 4-9.
 18. Nenėnienė, Birutė. Šventorius pasipuošė naujomis vartų kolonomis / Birutė Nenėnienė; autorės nuotr.. – Iliustr. // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2021, liep. 16, p. 3.
 19. „Sakoma, mes suvalkiečiai … esame prašokę kauniečius…”, Didvyžiai / Žemdirbys Suvalkietis. – Rubrika: Žemdirbių organizacija // Žemdirbių balsas. – 1922, liep. 27 (Nr. 27), p. 3.
 20. Plečkaitis, Jeronimas. Vidaus reikalų ministeriui Jeronimo Plečkaičio, Steig. Seimo nario, dėl areštų ir mušimų Didvyžių dvaro darbininkų paklausimas / Jeronimas Plečkaitis. – Atitais.: liep. 14 (Nr. 28), p. 4 // Socialdemokratas. – 1921, liep. 7 (Nr. 27), p. 3.
 21. Račaitė, Jolanta. Jeigu būstas – buvusiame dvaro pastate… : [paveldo objektai Marijampolės apskrity] / Jolanta Račaitė ; Gintaro Kandroto nuotraukos. – Iliustr. // Suvalkietis. – ISSN 1822-8798. – 2009, birž. 2, p. 1-2.
 22. Saladienė, Reda. Aušra Barinauskaitė: „Nieko nekaltinu, bet vis viena skaudu…” / Reda Saladienė. – Iliustr. // Bičiulis. – ISSN 1392-5563. – 2010, Nr. 7, p. 2-7.
 23. Semaška, Algimantas. Didvyžiai: [kaimas] / Algimantas Semaška // Kelionių vadovas po Lietuvą / Algimantas Semaška. – Vilnius: Algimantas, 2006. – P. 254.
 24. Stankevičius, Juozas. „Atvažiavę į Didvyžių dvarą žemiečių viršininkas ir 4 žemsargiai jieškojo Didvyžių „Šviesos“ [draugijos] skyriaus sekretoriaus Juozo Stankevičiaus …“ / Klevas. – Rubrika: Kas girdėti // Vilniaus žinios. – ISSN 1822-2080. – 1908, rugs. 30 (spal. 13) (Nr. 219), p. 3.
 25. Stankevičius, Juozas. „Didvyžių dvaro užveizdos M. Krakaucko [Krakausko] elgimasis su darbininkais vėl privertė juos prie streiko …“ / Klevas. – Rubrika: Žinios iš Lietuvos // Žarija. – 1908, geg. 29 (birž. 11) (Nr. 19), p. 300–301
 26. JuozasStankevičius. „Didvyžių „Šviesos“ [draugijos] skyrius prašė gubernatoriaus …“ / J. Stankevičius. – Rubrika: Žinios iš Lietuvos // Lietuvos ūkininkas. – 1908, liep. 3 (16) (Nr. 27), p. 305.
 27. Stankevičius, Juozas. „Šituo laišku … prašom redakcijos patalpinti … žinią [apie „Šviesos“ draugijos Didvyžių skyriaus steigiamąjį susirinkimą] …“ / įsteigėjai: J. Stankevičius, J. Gurgždys, K. Anskaitis. – Rubrika: Laiškas į redakciją // Žarija. – 1908, vas. 19 (kovo 3) (Nr. 8), p. 127.
 28.  Šeškevičius, Kazimieras. „Jau iš pavasario kalbėjo žmonės, kad Vilkaviškio prabaščius norėjęs uždaryt Didvyžių bažnyčią…“ / Didžpinigis // Ukinįkas. – 1895, Nr. 18, p. 143.
 29. Švedas, Antanas. „Čionai įsikūrė [draugijos] „Šviesa“ [skyrius] …“, Didvyžiai / Vyrukas. – Rubrika: Iš kuopų gyvenimo // Šaltinis. – ISSN 1392-3862. – 1908, bal. 29 (geg. 12) (Nr. 18), p. 280.
 30.  Totoraitis, Jonas. Didvyžiai / Jonas Totoraitis // Sūduvos Suvalkijos istorija / Jonas Totoraitis. – Marijampolė : A. Reinikio firma „Piko valanda”, 2003-. – p. 578.
 31. „Vasario 2 d. buvo čia parapijinis susirinkimas…” : [apie Lietuvos žemdirbių sąjungos skyriaus steigimą], Didvyžiai / prezidiumas: A. Kriaučeliūnas, pirmininkas, J. Savickas, raštvedys. – Rubrika: Ekonominės bei politinės Lietuvos žemdirbių sąjungos veikimas // Žemdirbių balsas. – 1920, vas. 19 (Nr. 7), p. 3.
 32. Vilkaviškio rajonas. – Iliustr. – Turinys: Vilkaviškis; Bartninkai; Didvyžiai (Geištarai); Gižai; Kataučizna; Klampučiai; Paežeriai; Patilčiai; Puniška; Putinai; Rasiai; Rumokai; Šūkliai; Vinkšnupiai// Lietuvos dvarai/ sudarytoja Ingrida Semaškaitė. – Vilnius: Algimantas, [2009]. – p. 147-157.
 33. Vitkauskienė, Renata. Atėjo metas pasirūpinti Didvyžių bažnyčia / Renata Vitkauskienė; autorės nuotr. – Iliustr. // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2019, saus. 29, p. 7.
 34. Voveraitytė, Margarita. Negalia netrukdo džiaugtis gyvenimu / Margarita Voveraitytė. – Iliustr. // Šeimininkė. – ISSN 1392-2777. – 2010, rugs. 22-28 (Nr. 38), p. 6.
 35. Augalai (Didvyžiai). Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Augalai_(Didvy%C5%BEiai)
 36. Didvyžių Šv.Pop. Leono II parapija. Prieiga internete http://vilkaviskiovyskupija.lt/dekanatai-ir-parapijos/vilkaviskio-dekanatas/didvyziu-sv-pop-leono-ii-parapija/
(Visited 93 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window