Jonas Burdulis-Burdulevičius gimė 1802 m. birželio 10 d. Vaiponiškių kaime, Andriejavo valsčiuje, Suvalkų apskrityje. Baigęs Tikocino kunigų seminariją, 1827 m. pavyskupio A. P. Morujevskio buvo įšventintas kunigu. Keletą metų padirbėjęs Augustavo vyskupijos parapijose, 1838 m. buvo paskirtas Bartninkų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios klebonu. Šiai parapijai, jos žmonėms atidavė visą savo gyvenimą – 48 metus. Apie kunigą J. Burdulį rašoma istoriniuose leidiniuose, bažnyčių archyvuose. Tai buvo taurus žmogus, dvasininkas iš pašaukimo. Eina jau trečias šimtmetis nuo J. Burdulio gimimo, o jo vardas tebegyvas žmonių atmintyje. Negalima pamiršti ir to laikotarpio istorinių aplinkybių: baudžiavos jungas, 1863 m. sukilimas, uždrausta lietuviška spauda. Rusifikacija, polonizacija veržėsi į visą mūsų kraštą. Bartninkų, kaip ir kitų parapijų, tikintieji turėjo melstis lenkiškai, nes Dievas, kaip mokė nutautėję dvasininkai, nesupranta „mužikų“ kalbos, tik ponišką – lenkišką. Atvykęs į Bartninkus, kunigas J. Burdulis rado apleistą, tamsų kraštą, skurde ir varge skendinčius jo žmones. Prabilęs bažnyčioje gražia, skambia lietuviška kalba, tarsi gyvybės spindulių pažėrė į pažemintas sielas. Jo žodžiai krito kaip sėklos į laukiančią žemę. Kaip švietėjas, humanistas, kunigas dešimtmečius dirbo, skleisdamas krikščioniškąsias vertybes, žadindamas tautinę savimonę. Įvedęs lietuvių kalbą bažnyčioje, savo parapijiečius, ypač jaunimą, mokė lietuviškai melstis, skaityti. Į šį darbą įtraukė bažnyčios tarnus. Kunigas J. Burdulis rūpinosi visais žmonėmis, nuoširdžiai su jais bendravo, švietė. Ypač globojo varguolius, juos šelpė, veltui palydėdavo į paskutinę kelionę, apraudodavo. Rūpestingai tvarkė bažnyčią, perstatė jos bokštą. Tačiau pats gyveno senoje klebonijoje, naujos nestatė, kad neapsunkintų parapijos tikinčiųjų.

Bartninkų bažnyčioje 1851 m. lapkričio 24 d. kunigas J. Burdulis pakrikštijo Joną Basanavičių. Tautos patriarchas prisipažino, kad dvasininkas žadino jo patriotinius jausmus, kalbėjo, jog šiam kunigui verta statyti paminklą. J. Burdulio didžiadvasiškumą atspindi ir jo testamentas. „Užgimiau varguoliu, varguoliu ir mirštu. <…> Kolegos kunigai teiksis mane palaidoti dovanai, nes ir šiam dalykui nieko nepalieku. <…> Visa, kas bus rasta man mirus, parduoti vieša licitacija, ir, kas bus gauta, atiduoti bažnyčiai“. J. Burdulis mirė 1886 m. Bartninkuose. Į paskutinę kelionę jį lydėjo minios žmonių, jam pagarbą parodė net liuteronai, žydai.

Kraštietė, literatė Valerija Kalavinskaitė-Januškevičienė Punsko archyvuose rinko medžiagą ir spausdino straipsnius apie kunigą J. Burdulį. Humanistą, švietėją ji pavadino šviesiausia Bartninkų parapijos žvaigžde.

Šaltiniai:

  1. Bartninkų seniūnija / [iš asmeninio albumo foto pateikė: Valdas Šuliauskas, Alius Saukaitis, Birutė Banackienė, Asta Ivanauskienė, Vilma Čėsnienė. – [Marijampolė]: Piko valanda, [s.a.]. – 36 p. – UDK 908(474.5)
  2. Knyga atspindi turiningą krašto istoriją ir aktyvių kaimo bendruomenių veiklą / Kristinos Auksoraitienės nuotr. – Iliustr. // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2020, vas. 4, p. 8.
  3. Bartninkai – kalvotosios Suvalkijos perlas. Prieiga internete http://www.msavaite.lt/bartninkai-kalvotosios-suvalkijos-perlas/
  4. Bartninkų bažnyčios šventoriaus koplyčia. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Bartnink%C5%B3_ba%C5%BEny%C4%8Dios_%C5%A1ventoriaus_koply%C4%8Dia
  5. Birgelis, S. Kelionė po Sūduvos dvarus. Bartninkai. 2019. Prieiga internete https://punskas.pl/is-praeities/kelione-po-suduvos-dvarus-bartninkai/
  6. Knyga atspindi turiningą krašto istoriją ir aktyvių kaimo bendruomenių veiklą. 2020. Prieiga internete https://www.santaka.info/?sidx=56367
  7. Paliulytė-Paškauskienė, P. Iš krašto istorijos. 2013. Prieiga internete https://www.santaka.info/?sidx=28130
  8. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Bartninkų seniūnija. Prieiga internete https://vilkaviskis.lt/administracija/struktura-ir-kontaktai/seniunijos/bartninku-seniunija/
(Visited 25 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window