Kapų g., Vilkaviškis. Veikiančios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303. Kapinių plotas 5,43 ha. Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos. Kultūros vertybių registre neįregistruotos. Kapines prižiūri UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ Šiaurės g. 20, Vilkaviškis. Šiose kapinėse laidojami miesto gyventojai. Jų tarpe yra ir Vilkaviškio kraštui nusipelniusių garsių asmenybių. Palaidotas rašytojas Antanas Vaičiulaitis 1906 – 1992 m. bei jo žmona Joana Vaičiulaitienė. Miesto kapinėse yra palaidota poeto Petro Karužos šeima. Pats Petras Karuža palaidotas Kaune 1939 m. Kiti reikšmingesni Vilkaviškio miesto kapinėse esantys kapai ir jų antkapiniai paminklai: Kunigo Mato Dabrilos kapas (1846-1935 m.); Bernutaičių šeimos medinis antkapinis paminklas (1994 m.); Onos (1897-1906) ir Andriaus (1887-1974) Kisielių šeimos antkapinis paminklas ir kiti objektai kurie daugiau pasižymi menine verte (žr. iliustracijos Nr.96-98).
Paminklas stalininių represijų aukų atminimui Vilkaviškio miesto kapinėse.
1989 m. Politinių kalinių ir Tremtinių sąjungos iniciatyva Vilkaviškio miesto kapuose buvo pastatytas paminklinis akmuo stalininių represijų aukoms priminti (akmenį apiformino ir raides iškaldino vilkaviškiečiai Irena ir Gintautas Leonai).


Koplytstulpis  miesto kapinėse.
Koplytstulpis iš Rumokų k. perkeltų ir šioje vietoje palaidotų 1946 m. spalio 22 d. Šakių aps. Barzdų vls. Viltrakių k. kautynėse su MVD vidaus kariuomenės 298-ojo šaulių pulko kareiviais ir valsčiaus poskyrio stribais žuvusių Tauro apygardos adjutanto Jono Pileckio-Šarūno, Žalgirio rinktinės vado Jurgio Ilgūno-Šarūno, rinktinės štabo Sanitarijos poskyrio viršininko Tauro (slapyv.), gen. Plechavičiaus kuopos vado pavaduotojo Broniaus Čižūno-Jūreivio, šios kuopos partizano Paukščio (slapyv.) ir Vyčio kuopos partizano Kęstučio Žemaičio-Briedžio atminimui. Pastatytas 1996 m.
Kryžius Vyskupui Juozapui Olekai. Kryžius su įrašu „Vyskupui Juozapui Olekai 1812 – 1890“. Atstatytas Vilkaviškio kapinėse. Kryžiaus kopija, Nukryžiuotojo restauracija. 2005 m. Autorius Gražvydas Andriuškevičius. Atstatymo iniciatorius Vilkaviškio parapijos klebonas, prelatas Vytautas Gustaitis.
Kryžius su įrašu „Vyskupui Juozapui Olekui 1812 – 1890“. Atstatytas Vilkaviškio kapinėse 1999 m. Autorius Jonas Zubavičius. Atstatymo iniciatorius Vilkaviškio parapijos klebonas, prelatas Vytautas Gustaitis.
Stogastulpis su įrašu „Partizanai žuvę už Lietuvos laisvę: J. Paleckis „Šarūnas“ 1905 – 1946 m., J. Ilgūnas „Šarūnas“ 1916 – 1946, J. Jakštys „Taranas“  1925 – 1946,  Julius Bulevičius 1921 – 1946, Jonas Sakalauskas 1924 – 1946 m., L. Liorentas 1927 – 1948 m.“
Stogastulpis stovi Vilkaviškio kapinėse. 1992 m.

Šaltiniai:

  1. Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašas. 2016. Prieiga internete https://vilkaviskis.lt/administracija/veiklos-sritys/vilkaviskio-rajono-savivaldybes-teritorijoje-esancios-kapines/
  2. Brazauskaitė J. Vilkaviškio miesto kultūros paveldo ištekliai ir jų panauda turizmui: magistro baigiamasis darbas. – Kaunas: VDU, 2014. Prieiga internete http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2014~D_20140612_134234-87697/DS.005.0.01.ETD
  3. Karkienė D. A. Dažniau prisilieskime prie gyvosios tautos istorijos. 2007. Prieiga internete http://www.santaka.info/index.php?sidx=6643
  4. Vilkaviškio miesto kapinės. Prieiga internete http://lt.geoview.info/vilkaviskio_miesto_kapines,95745512w

_____

(Visited 17 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window