Didvyžių bažnyčia stovi atokiau pagrindinių kelių, į šiaurės rytus nuo Vilkaviškio geležinkelio stoties, pasukus per Teiberių kaimą Didvyžių pensionato ir Sūdavos gyvenvietės link. Ši vietovė senais laikais vadinosi Geištarais, nes čia buvo L. Geištaro, Lietuvoje turėjusio apie 20 dvarų, rezidencija. Pirmiausiai ponas L. Geištaras savo dvaro teritorijoje pastatė koplyčią, o 1885 m. jos vietoje gražią mūrinę bažnyčią. Apie 1918 m. bažnyčią ir dvaro trobesius iš Geištaro nupirko iš Amerikos grįžęs kunigas A. Kudirka, buvo įkurta parapija. Bažnyčia stipriai nukentėjo 1944 m. nuo besitraukiančio karo fronto. Jos sienoje pramuštos skylės, ji nuniokota. Kareiviai išplėšė ir sudegino medines bažnyčios dalis, liko tik didysis altorius. Po karo bažnyčia suremontuota. Bažnyčios šventoriuje palaidotas parapijiečių labai mylėtas pirmasis pokario metų klebonas kun. I. Zdančius.
Kryžius kun. J. Jasinskui. Kryžius su lenkišku ir lietuvišku įrašais „Sustok praeinantis! Cze silsisi  kunigas Juozas Jasinskas. Tejp giveno, kaip mokino. Numire, kajp gyveno. Givena, kajp numire: Ponuje ir su Ponu.“ Pastatytas Didvyžių Šv. Pop. Leono II bažnyčios šventoriuje.
Kryžius Didvyžių Šv. Pop. Leono bažnyčios šventoriuje. Atstatytas 1996 m. Vilkaviškio vyskupui Juozui Žemaičiui lankant parapiją. Autorius Antanas Luišis. Atstatymo iniciatorius Vilkaviškio parapijos klebonas dekanas prelatas Vytautas Gustaitis.


Šaltiniai:
1.    Kviklys, Bronius Lietuvos bažnyčios. T. 2: Vilkaviškio vyskupija. – 1982. – p. 135 136. (nuotrauka knygoje)
2.    Totoraitis, Jonas Sūduvos Suvalkijos istorija. D. 1. – Marijampolė, 2003. – p. 578.
3.    Vilkaviškio vyskupijos bažnyčios : [iliustruotas žinynas]. – K., 2011. – p. 189.
4.    Po Klausučių apylinkes pėsčiomis ir dviračiu. Prieiga internete www.vilkaviskisinfo.lt/modules/download.php?file_id=3381
5.    Vilkaviškio krašto kryžiai ir kryždirbiai/ sudarytoja Aušra Valuntaitė-Mickevičienė. – Vilkaviškis: Vilkaviškio krašto muziejus, 2007. – p. 68, 70.

_____

(Visited 5 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window